do 25 lipca 2022 roku

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej

do 25 lipca 2022 roku

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

 oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do